Prihláška

 Z á v ä z n á   p r i h l á š k a                                                   por.č.                

 

                          Na 57. ročník

Prechodu SNP hrebeňom Nízkych Tatier

     TELGÁRT – ŠPANIA DOLINA                                                                     PREHLÁSENIE

 

V dňoch  04. - 10.07.2021

                                                                                           Prehlasujem, že sa počas prechodu budem

meno .....................................................................             riadiť pokynmi organizačného štábu.

adresa....................................................................             zároveň prehlasujem, že môj zdravotný stav je

..........................................................PSČ..............            vyhovujúci pre dlhodobý pobyt na vysokohorskej

e-mail:...................................................................              turistike a zúčastňujem sa prechodu na vlastnú

telefón:....................................................................            zodpovednosť.

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom registrácie, ako aj s uverejnením svojej fotografie v nasledujúcom bulletine.

                                                                                                                

som žiak, študent, člen KST, VHT SR     vek........                             

 

Nastúpim dňa ............. Vernár, Telgárt, Priehyba                                podpis.............................................................

Čertovica, Magurka, Donovaly – Hrivkov                                            

                                                                                                      Dňa............................ v .................................

Prechodu sa zúčastňujem .......krát

 

Poplatky :

Dospelí –  30                                                          

Nástup od Čertovice - 20 €

Žiaci, študenti – 20 

Poplatok sa uhrádza pri prezentácii.

                                                          

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk